Insatser för nyanlända

Skoldatatekets insatser i samband med nyanländ elev F-5

* Eleven kan få låna en iPad med nedladdade appar i 8 veckor

* I samband med utlån utbildar vi pedagoger i de appar som medföljer. Vi utbildar i första hand pedagoger som möter eleven. Finns ytterligare behov kan vi besöka klassen för att introducera appar i ett inkluderande sammanhang.

* Har eleven tillgång till PC lånar vi ut programvaran Lär dig tusen ord, ett program som tränar ordförståelse och stavning

Tips på appar svenska som andraspråk, skola

Skoldatatekets insatser i samband med en nyanländ elev i år 6-9

* Skoldatateket ansvarar för att eleven får en iPad med nedladdade appar inom SvA,

* Skoldatateket skapar elevens Apple-id.

* Skoldatateket bjuder in till ett utbildningstillfälle, för de pedagoger som arbetar kring eleven samt skolans IKT-pedagog, där vi tillsammans går igenom de appar som eleven får tillgång till.

* Efter genomförd utbildning lämnas iPaden ut till skolan.

* Skolan ansvarar för att eventuellt ladda ner ytterligare appar som eleven ska använda i skolarbetet.

*Vid skada, fel eller förlust gäller samma regler som för skolans övriga elever och det är skolans ansvar.

Tips på appar svenska som andraspråk, skola